Alla Vägar Leder Till Rom

Profetiorna i Daniel, Paulus i 2 Tessalonikerbrevet 2 och Johannes i Uppenbarelseboken, alla förklarar att Rom är profetians sista odjur.

Det har ändrat form under åren, men det är kungariket som var vid makten under Messias verksamhetstid, och det är riket som kommer att förgöras av Messias när han kommer tillbaka.

Satan regerade i det hedniska Romerska riket, där han blev dyrkad genom alla deras falska gudar. Han använde dem för att försöka förgöra Kristi tidiga Kyrka och dödade miljoner.

Vår Herre fick det Romerska riket att kollapsa, vilket gjorde att Satan förlorade sin makt.

Satan motverkade detta genom att bemyndiga den Romersk Katolska Kyrkan att etableras.

Han använde dem för att bränna Biblar och döda över 50 miljoner heliga.

Vår Messias föranledde den Romersk Katolska Kyrkan att förlora makten genom den Protestantiska Reformationen, när Påven sattes i fängelse 1798.

Satan motverkade detta genom att bemyndiga Jesuiterna att ta kontroll över den Katolska Kyrkan. De skapar en ny världsordning, där han kommer att dyrkas och de heliga attackeras.

Vår Messias kommer att få Skökokyrkan att brännas och ödeläggs, och han kommer att förstöra Jesuiternas scharlakansröda odjur.

Låt oss se hur profetiorna i Daniel, Paulus och Johannes, alla pekar på Roms odjur.

Följande förklaringar kan vara tvärt emot vad du har blivit undervisad om, så be till den Heliga Ande om hjälp att se och förstå, och läs hela studien för att se den stora bilden.

Många lär att mycket av Daniel, 2 Thessalonikerbrevet 2, och det mesta i Uppenbarelseboken är tillämpat på historiens sista få år.

Läs igenom listan för att se hur de har uppfyllts genom Kyrkans historia och fortsätter att bli uppfyllda tills Jesus återvänder.

Profetiorna i Daniel, i Paulus epistlar, och i Johannes brev och apokalyps, är inte fullständiga i sig själva; men när deras separata funktioner kombineras får du den perfekta bilden.

Daniel 2 beskriver fyra kungariken, varav det sista skulle vara i kraft tills Jesus återvänder.

Daniel 2:32 “Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar.

Babels rike representerades av guldhuvudet.
Medo-Persien, silverbröstet, erövrade Babylon.
Grekland, bronsmidjan, erövrade Medo-Persien.

Daniel 2:40 “Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järn krossar och slår sönder allt. Så som järn förstör allt annat ska det krossa och förstöra.

 

 

Det Romerska riket var det mest kraftfulla av alla, och det erövrade och kontrollerade det mesta av den civiliserade världen och trampade ner människogrupper som kom i deras väg.

Daniel 2:41-43 “Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet, eftersom du såg att leran var blandad med järn. 42 Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet blandat med lera betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål men ändå inte hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. 

Strong’s hebreiska ord för både “blanda” och “de ska blanda sig själva” är 6151 “arab“.

Denna lera representerar Araber, Muslimer, som blev det stora Ottomanska riket, som arbetade med den Romersk Katolska Kyrkan, för att kontrollera den mark som tidigare ockuperats av det Romerska riket. De dödade både Kristna och Judar, men de har också kränkt varandra under korstågen, eftersom de inte blandar sig bra.

Daniel 7 beskriver samma fyra kungariken, men använder bilder av djur. 

Daniel 7:4 “Det första liknade ett lejon men hade vingar som en örn. Medan jag betraktade det rycktes vingarna av från djuret, och det restes upp från jorden och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta.

Babylon, representerat av lejonet, som fick sina vingar avplockade av det Medo-Persiska Imperiet, som ödmjukade den mäktiga Babyloniska kungen.

Daniel 7:5 “Sedan fick jag se ett annat djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och det hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick befallningen: Res dig och sluka mycket kött!’

Babylon blev besegrat av Medo-Persien, representerat av en björn, för att de överväldigade fienden med sina arméers rena storlek, som kunde räknas till över 1 miljon. Den ena sidan var starkare än den andra, därför reste den sig på ena sidan. Det erövrade tre territorier som tidigare hölls av Babylonierna, därav de tre revbenen.

Daniel 7:6 “Därefter fick jag se ännu ett djur. Det liknade en leopard men hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden, och det fick stor makt.

Medo-Persien besegrades av Alexander Den Store och Grekland, representerat av en leopard, som de erövrade snabbt på grund av effektiva militära strategier och den lilla storleken på deras militära enheter. Alexanders fyra generaler (fyra vingar) hjälpte honom att göra erövringar, och när han dog, delades Imperiet mellan dem (fyra huvuden).

Daniel 7:7 “Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

 Grekland besegrades av Rom, det fjärde odjuret i Daniel 7, det hemska och fruktansvärda odjuret som trampade på allt i sin väg, inklusive Judarna och Jerusalem år 70 e.Kr.

Det Romerska riket var annorlunda eftersom det dödade miljontals Kristna i Rom, eftersom Satan använde dem för att försöka utplåna den tidiga Kyrkan.

När den sista Romerska kejsaren avlägsnades 476 e.Kr., delades Romerska riket i 10 världsliga riken.

Daniel 7: 8 “Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord.

Ur de tio kungarikena uppstod det lilla hornet – den Romerska Katolska Kyrkan, vilken krävde auktoritet över både den civila världen och den ecklesiastiska/kyrkliga världen.

Den Romersk Katolska Kyrkan besegrade och förstörde tre av de tio kungarikena;
Heruli, Ostrogoter och Vandaler; som inte böjde sig under deras auktoritet.

Daniel 7:8 “Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. 

Påvedömet verkar och talar för hela kroppen. Påvarna talade med pompösa ord, som förkunnade sig vara Gud, att vara Jesus Kristus, och att frälsning endast finns genom den Romersk Katolska Kyrkan, som alla är antikrist (”i stället för Kristus”).

Påve Pius IX sade ” Jag ensam … är apostlarnas efterträdare, Jesu Kristi präst. Jag är vägen, sanningen och livet … “(Källa: History of the Christian Church, av Henry Charles Sheldon, s. 59.)

Påve Bontifatius VIII sade “Vi förklarar, säger, definierar och uttalar att det är absolut nödvändigt att varje mänsklig varelse frälsas till den Romerska pontiffen (Påven).” (Källa: Bull “Unam Sanctum”, som det hänvisas till i “Apostolic Digest, Book V: The Book of Obedience”)

Påven Johannes Paulus II sade ” Gå inte till Gud för förlåtelse av synder: kom till mig “. (Källa: Los Angeles Times, 12 december 1984.)

Daniel 7:25 ”Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

Den Romersk Katolska Kyrkan förföljde Kristi anhängare, under medeltiden och inkvisitionen.

På Konciliet i Nicaea år 325 e.Kr. bytte de kalendern till att vara baserad på solen, inte månen som Gud föreskrev i Bibeln. I Katekesen tog de bort Guds andra bud, vilket förbjuder avgudadyrkan och delade det 10:e budet i två delar.

De regerade i 1260 år, från 538 e.Kr. när Kejsar Justinianus gav dem makt över alla Kyrkor; fram till 1798 e.Kr. när Påven togs tillfånga och fängslades, där han senare dog.

2 Tessalonikerbrevet 2 beskriver maktövergången från Romerska kejsare till Romerska Påvar.

2 Tessalonikerbrevet 2:3 “Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma

När Kejsar Konstantin blandade Kristendomen med den Romerska hedendomens avgudadyrkan, skapade det början på den Romersk Katolska Kyrkan. Många Kristna kompromissade med sin tro och för att bli upphöjda i Rom, efter flera århundraden av allvarlig förföljelse. Ren Kristendom avföll till en religion med hedniska helgdagar, avgudar och teologi.

2 Tessalonikerbrevet 2:3 “och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son,

Båda de gånger som uttrycket “fördärvets son” används i Bibeln hänvisar den till någon som hävdade sig följa Kristus, men var verkligen antikrist i sina övertygelser och handlingar. Både Judas och Påvedömet har uppfyllt denna roll. Så “fördärvets son” är någon som skulle lura/vilseleda inom Kyrkan.

2 Tessalonikerbrevet 2:4 “motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Guds tempel är inte ett fysiskt Tempel, det är Kristi kropp. I Kristi namn sitter Påven mitt i den Kristna Kyrkan, som är Guds tempel.

Påve Innocentius III sade “Vi kan enligt vår fullständiga makt avvara lagen och klara oss utan lagen. Det som Påven i Rom skiljer sig från, det är inte en människa som utskiljer dem utan Gud. För Påven är ställföreträdare på jorden, inte bara som människa utan av den sanna Guden. “(Källa: ” Decretals of Gregory IX “, bok 1, kapitel 3.)

Påve Pius V hädade, “Påven och Gud är densamma, så han har all makt i himlen och jorden .” (Källa: Pope Pius V, quoted in Barclay, Cities Petrus Bertanous Chapter XXVII: 218.)

Påven Leo XIII förklarade: “Vi håller den här jorden till Guds Allsmäktiges ställe .”
(Källa: Pope Leo XIII Encyclical Letter , 20 juni 1894)

2 Tessalonikerbrevet 2:7 “Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

Fram till början av 4:e århundradet var Rom en hednisk stad, och Kejsaren var översteprästen, som kallades Pontifex Maximus, av sin religion.

Så länge den Romerska kejsaren var vid makten, kunde den Påvliga Pontifex Maximus inte ta makten. Den sista Romerska Kejsaren avlägsnades 476 e.Kr. Kort därefter, år 538 e.Kr., uppnådde den Romersk Katolska Kyrkan religiös och statlig makt när Östromerske Kejsaren Jusinianus utfärdat ett dekret som gjorde Påven till överhuvud för alla kyrkor.

Antikrist i Johannes brev kan betyda “i stället för Kristus”.

1 Johannesbrevet 4:3 “Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.

Ordet “antichristos” är det grekiska ordet för antikrist. Översatt till Engelska betyder det (Vice-Christvice Kristus eller Kristi ställföreträdare (Vicar of Christ), som Påven har påstått vara sin titel .

År 1303 sa Påve Bonifatius VIII i sin ökända Bulla ‘Unam Sanctam’, “Vi förklarar, hävdar, definierar och uttalar att vara föremål för den Romerska pontiffen (Påven)  är till varje varelse helt nödvändig för frälsning … Jag har auktoritet från konungars Konung. Jag är allt i alla, och över alla, så att Gud själv och jag, Kristi ställföreträdare, bara har ett konsistorium, och jag kan göra nästan allt som Gud kan göra. Vad kan du då se mig som, förutom Gud?”  Påve Bonifatius VIII, Papal bull Unam sanctam,1302 e.Kr.

Påve Pius X förklarade: “Påven är inte helt enkelt Jesu Kristi representant. Tvärtom är han Jesus Kristus själv, under köttets slöja . Är det Påven som talar? Det är Jesus Kristus som talar, alltså när någon talar om Påven, är det inte nödvändigt att undersöka, men att lyda.  Påve Pius X, Evangelical Christendom, Vol. 49, Jan 1. 1895 A.D.,  p. 15, “the organ of the Evangelical Alliance,” published in London by J. S. Phillips.

Påve Pius XII sa, “… erkänna den heliga, Katolska, Romerska Kyrkan för att vara den enda sanna Kyrkan av Jesus Kristus, utanför vilken ingen helighet eller frälsning kan hittas . Kalla dem till enhet, ge dem nåd att tro på varje sanning i vår heliga tro och förmedla sig till den högste Romerska pontiffen, Jesu Kristi vikarie på jorden.”  Pope Pius XII, The Raccolta, Benzinger Brothers, Boston, 1957 A.D., No. 626.

Vilddjuret från Havet i Uppenbarelseboken 13 passar perfekt med det fjärde djuret i Daniel 7, den Antikristliga Romersk Katolska Kyrkan.

Uppenbarelseboken 13:1 “Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.

Johannes visar oss att det är samma odjur som i Daniel 7, som hade tio horn.

Ett odjur i profetian representerar en kungamakt. Vatten i Bibelns profetor representerar människor, och den Romersk Katolska Kyrkan reste upp de 10 kungarna i det fallna Romerska riket. Det blasfemiska namnet kan vara ” Vicar of Christ” eller “Holy Father.”

Uppenbarelseboken 13:2 “Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet.

Johannes berättar för oss att djuret skulle ha Greklands karaktär (leopard), som satte utbildning och logik över uppenbarelsen; Medo-Persien (björn), som satte rättsstatsprincipen över barmhärtighet (Dan 6:12); och skulle tala som Babylon (lejon), som var genomsyrad av astrologi och ockulta andar. Den Romersk Katolska Kyrkan visar alla dessa attribut.

Namnet “Vatikanen” betyder “siarorm” från latinska Vatis = spåman, och can = orm. Det pekar inte på bara en person, det pekar på en position. Förenta staternas president, kungen i England, har alla besuttits av många människor. Påvedömet är på samma sätt.

Uppenbarelseboken 13:3 “Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det.

När det Romerska riket kollapsade, blev dess huvud, de Romerska Kejsarna, avlägsnade från makten, vilket var det dödliga huvudsåret . Det återhämtade sig i form av den Romersk Katolska Kyrkan, när Påvarna tog auktoritet som Pontifex Maximus, och hävdade både statlig och kyrklig auktoritet över hela världen.

Uppenbarelseboken 13:5, “Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. ”

Påven har hävdat sig att vara Gud, att vara Jesus Kristus i köttet, att förlåta synder, för att ge frälsning och andra hädelser.

Satan använde den Romersk Katolska Kyrkan för att bedra i Kristi namn. De 42 månaderna här är samma 1260 år som Daniel 7:25 talade om med “en tid och tider och en halv tid” som inträffade från 538 – 1798 e.Kr.

Encyclopedia Britannica , 1990, Vol.26, p.938)  säger: ”Den ultimata förnedringen i Kyrkan kom när Pius VI drevs ut ur Rom av de Franska arméerna år 1798 och året därpå togs till fånga av dem och fördes till Frankrike, där han dog.”

Uppenbarelseboken 13:7 “Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.

Satan använde den Romersk Katolska Kyrkan för att föra krig mot de heliga under medeltiden och inkvisitionerna. De förföljde de heliga så intensivt, att de sa att motståndarna som vittnade mot dem, var döda.

Vi definierar att den Heliga Apostoliska Biskopsstolen  och den Romerska pontiffen (Påven) håller företräde över hela världen .” (Källa: Laetentur Coeli, Florence, 1439)
Och vid den tiden hade de kontroll över hela den civiliserade världen.

Uppenbarelseboken 13, vilddjuret från jorden, beskriver Jesuiterna i Rom, den falske profeten.

Uppenbarelseboken 13:11 “Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden.

Detta odjur steg inte upp ur en folkgrupp, men skapades av Ignatius av Loyola. Jesuiterna är Vatikanstatens militära ordning, som valdes i Tridentiska kyrkomötet 1545 e.Kr. för att motverka Reformationen, för att få tillbaka Protestantiska kyrkor under sin makt och att döda Kristi anhängare. När den Romersk Katolska Kyrkan förlorade sin makt på 1700-talet tog Jesuiterna kontroll över Vatikanen.

Liksom titeln “Antikrist” representerar namnet “Falsk Profet” en position, inte bara en person; ungefär som presidenten i Förenta staterna.

Den falske profeten representerar alla Jesuitgeneralerna, svarta Påvarna, som leder Satans rike att lura världen med sin trolldom.

Jesuiterna agerar Kristusliknande (lammliknande), men spreds runt om i världen, och lär ett falskt frälsningsbudskap om att följa de sju sakramenten genom den Påvliga Kyrkan.
De är falska profeter.

Jesuiterna är källan av falsk profetisk undervisning om en framtida 70:e vecka (Daniel 9) med en enmans antikrist, för att avleda skulden från den Romerska Kyrkan.
De är falska profeter.

Uppenbarelseboken 13:11 “Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.

De kallar sig själva “Society of Jesus” (Jesuitorden) och på ytan verkar de vara präster som sprider sig runt världen, men bakom kulisserna tjänar de Satan och gör ödesdigert sitt arbete. De är lammlika i sina anspråk, men har en drakliknande karaktär.

Här är en del av Jesuiternas ed som vittnar om deras ogudaktiga uppdrag. “Vidare lovar jag och dessutom deklarerar jag att, när det finns möjligheter, ska göra och leda obevekligt krig, hemligt eller öppet, mot alla kättare, Protestanter och liberaler, som jag är vägledd att göra, för att utrota dem från hela jordens yta; … Jag kommer i hemlighet att använda den förgiftade koppen, stryparrepet, knivens stål eller den grå kulan, oavsett personens eller människans ära, rang, värdighet eller auktoritet, oavsett vad som är deras tillstånd i livet, vare sig det är offentligt eller privat, som jag när som helst kan styras att göra när det begärs av en Påvlig agent eller av en överställd från brödraskapet av den Heliga tron, av Jesuitorden (the Society of Jesus).

Uppenbarelseboken 13:12, “Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt.“.

Jesuitgeneralen, den svarta Påven, kontrollerar Vatikanen, inte den vita Påven, som alla ser.

Jesuiternas präster spred sig runt om i världen, och omvänder människor till Katolicismen, till Roms falska religion, för att få dem att ära/tillbedja Romas Påve.

En sjättedel av jordens befolkning är Romersk Katolsk, och nu drar Franciskus, en Jesuit, Muslimer, Protestanter och andra grupper in under sin makt.

Roms Jesuiter bemyndigas av Satan, och de använder kraften hos de stora militär- och underrättelsebyråerna, särskilt de i USA, för att föra krig med andra länder, för att driva världen in under sin nya världsordning, där Satan kommer att vara dyrkad.

Uppenbarelseboken 13:13, “Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. ”

Jesuiterna kontrollerar HAARP-teknik från Nikola Tesla, vilket gör det möjligt för dem att manipulera vädret och till och med göra att blixtar slår ned där de vill.

Den 11 februari 2013 slog blixten ner i Vatikanen tre gånger inom den timme som Påve Benedictus XVI avgår. Jesuiterna manipulerade Påvedömet, eftersom Påvarna vanligtvis regerar tills de dör. Men de behövde placera en Jesuit som den vita Påven, som de gjorde med Påve Franciskus.

De har arrangerat händelser för att vilseleda Katoliker om Maria och Fatima.

År 1917 arrangerade Jesuiterna en händelse där 70 000 vittnen såg att solen, i motsats till kosmiska lagar, snurrade på himlen, avgav färger och sänkte sig ner till jorden. Denna händelse, som inträffade i Fatima, Portugal, orsakade även icke-troende att omedelbart ställa sig på knä och be om förlåtelse.

Solmiraklet ” förmodades bekräfta “Fatimas budskap”, ett budskap från Jungfru Maria, som varnade för framtida katastrof om människor inte deltog i den eukaristiska nattvarden. Det tjänade till att dra den Muslimska gemenskapen mot den Romersk Katolska Kyrkan, eftersom de också hedrar Maria och tror att hon talade genom Fatima, dotter till Muhammed.

Detta kan referera till ett framtida bedrägeri från Jesuiterna med hjälp av HAARP-teknik eller annan teknik för att få eld att falla ner från himlen.

Uppenbarelseboken 13:14 “Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen.

Sedan 1798 har Jesuiterna stöttat upp den Romerska Kyrkan och skapat en bild av vad den brukade vara.

1929, vid Lateranfördraget, fick Jesuiterna Mussolini i Italien att etablera Vatikanstaten som en självständig stat, vilket gav henne den civila myndigheten igen.

Således har Jesuiterna skapat en bild av djuret . De har skapat en maktstruktur i form av den Katolska Kyrkan, som de har återupplivat. De använder den för att samla världen under sin kontroll.

Det kan också referera till ett framtida bedrägeri från Jesuiterna med hjälp av satelliter som Project Blue Beam, som är utformat för att skapa holografiska bilder på himlen, för att skapa ett världsomspännande meddelande som förment är från Gud eller Maria.

Uppenbarelseboken 13:15 “Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.

De använder Påve Franciskus, som är en Jesuit, för att dra världen till den “Universella Kyrkan” och de som inte förenar sig med henne blir världens fiende.

Uppenbarelseboken 13:16 “Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, ”

Dessa falska profeter lurar nu en sjättedel av världens befolkning med ett falskt frälsningsbudskap. Dessa människor har djurets märke på sig, eftersom de följer och lyder Påvens befallning och litar på honom för sin frälsning. Och Jesuiterna drar Protestantiska kyrkor till den Påvliga Kyrkan, tillsammans med Muslimer och människor från alla religioner.

I deras världsregering kommer de att få människor att dyrka odjuret, eller dödas eller fråntas möjligheten att köpa och sälja.

Uppenbarelseboken 13:17 “så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. ”

Jesuiterna kontrollerar Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF),  International Bank of Settlements, Federal Reserve Bank (FED) och Centralbanker i nästan alla länder. I sin nya världsordning kommer de att styra det monetära systemet för att diktera vem som köper och säljer.

Uppenbarelseboken 13:18 “Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.

Påvens titel är Kristi ställföreträdare (Vicar of Christ) som på latin är “Vicarius Filii Dei”, som motsvarar numeriskt numret 666.

Uppenbarelseboken 17 beskriver Mysteriet Babylon, den Romersk Katolska Kyrkan, som kommer att förstöras av Jesuiterna i Rom.

Uppenbarelseboken 17:1-2 “En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: “Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten. 2 Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är berusade av hennes otukts vin.

De sju vredesskålarna är domar mot den Antikristliga Romerska Katolska Kyrkan, så sammanhanget i detta kapitel är Skökokyrkan.

Uppenbarelseboken 17:3 “I Anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn. ”

Jesuiterna är det scharlakansröda vilddjuret som använder den Romersk Katolska Kyrkan till  att dra världen under deras kontroll.

Scharlakansrött representerar det blod de har utgjutit under sin inkvisition för att döda Kristi anhängare.

De förkunnar det hädiska namnet “the Society of Jesus“, men de är verkligen “the Society of Satan“.

Uppenbarelseboken 17:4 “Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.

Färgen för biskopar och andra prelater är lila,  för kardinaler scharlakansröd… Bröstkorset ska vara gjort av guld och … dekorerat med ädelstenar …”
(Källa: Our Sunday Visitor’s Catholic Encyclopedia, 1991, p. 175, 178, 466)

Uppenbarelseboken 17:5 “På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: “Det stora Babylon,

De kallas “Hemlighet Det Stora Babylon”, för att de låtsas vara Kristna, men de är verkligen den Babyloniska religionen för Sol och Satans dyrkan.

Uppenbarelseboken 17:5 ” MOR TILL JORDENS SKÖKOR OCH SKÄNDLIGHETER.

De har skapat alla större falska religioner, inklusive Islam, Mormonism, Jehovas vittnen, New Age Rörelsen, etc.

Uppenbarelseboken 17:6 “Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt förundrad.

“History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Vol. 2? dokumenterar ”Att Roms Kyrka har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat i mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon Protestant som har en fullständig kunskap om historien.”

Historiker uppskattar att den Romersk Katolska Kyrkan under medeltiden och inkvisitionen dödade över 50 miljoner människor som de ansåg som kättare, varav de flesta var Kristna som vågade äga en bibel (som Kyrkan förbjöd) eller proklamerade Kristi evangelium.

Vid ett tillfälle som är ihågkommet som Bartolomeinatten, beräknas 100.000 hugenotter (Protestantiska Kristna i Frankrike) ha slaktats.

Bara i Spanien översteg antalet dömda över tre miljoner, med cirka 300 000 brända på bål under den Spanska inkvisitionens längd. (Källa: Page 259 of an updated version of “Foxe’s Book of Martyrs”; 2001; Publisher: Bridge-Logos.)

Uppenbarelseboken 17:7 Och ängeln sade till mig: “Varför är du så förundrad? Jag ska säga dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen.

Vi vet redan att vers 1-6 handlar om den Romersk Katolska Kyrkan, så förklaringen i nästa vers gavs för att hjälpa Johannes att förstå vilka de var.

Uppenbarelseboken 17:8 ”Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska komma.

Det första odjuret i Daniel VAR Babylon, ur vilken Satans hedniska tillbedjan kom som stal pris och ära från Fadern. De försökte bygga ett torn mot himlen, för att förneka Gud.

På Johannes tid fanns inte Babylon, för det hade blivit övertaget av det Medo-Persiska riket, sedan Grekland, och sedan det Romerska riket.

Och nu i vers 5 hade Johannes blivit visad att den Babyloniska hedniska religionen fortfarande levde och skulle manifestera sig i Skökokyrkans form. Romersk Katolicism är verkligen den hedniska Babyloniska religionen av Sol och Satansdyrkan, mystiskt maskerad under Kristendomen. Babels avgudar blev Roms avgudar, som gavs Kristna namn.

Johannes skulle ha förundrat sig vid detta stora bedrägeri av Satan, som kommer i Kristi namn, så att människor skulle dyrka en falsk Kristus. Jesuiterna, liksom Babylonierna, driver världen in i en ny världsordning, där Satan kommer att upphöjas, och där människan kommer att trotsa Gud.

Antikrist odjuret, den Påvliga Kyrkan, kommer att dömas och överlämnas till undergång.

Uppenbarelseboken 17:9 “Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan (Roms skökokyrka) sitter på. De är också sju kungar.

Rom var den stora makten på Johannes tid, som är känd för sina sju kullar, kallade Aventinen, Caelius, Capitolium, Esquilinen, Palatinen, Quirinalen och Viminalen.

Intressant är en åttonde kulle, Vatikanen (Vaticanus) Berget, är beläget på andra sidan Tiberfloden av de traditionella sju kullarna i Rom. Efter att Påvedömet återvände från Avignon, Frankrike, på 1370-talet blev Vatikanstaten högkvarteret för Påvedömet.

Detta var platsen för det Romerska templet till den stora modergudinnan Cybele, som hade och förmodligen fortfarande har, hemliga tunnlar där Vatikanen ligger, där hemliga ceremonier av tillbedjan till Cybele, inklusive barnoffer, sker.

Du kommer att förstå att den Romersk Katolska Kyrkan är det åttonde huvudet, som kom ut ur de sju, så det förstärker ytterligare att den Romersk Katolska Kyrkan är Mysteriet Babylon.

Uppenbarelseboken 17:10 ”Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid.” 

Vid den tidpunkt då Johannes skrev Uppenbarelseboken hade fem former av Romerska Kungariket kommit och gått; 1) Kungar , 2) Konsuler , 3) Diktatorer , 4) Decemvir , och 5) Militära Tribuner.

Den Romerska regeringens sjätte form var det kejserliga huvudet, som började med Octavius, bättre känd som Augustus Caesar. Denna form av regering existerade från Johannes dagar och var i kraft tills den sista kejsaren avsattes  476 e.Kr.

Under det “korta tidsspannet” tills det 8:e huvudet skulle komma fram; Roms sjunde huvud var Roms hertigdöme . Den berömda historikern Edward Gibbons berättar för oss att Italien delades ojämnt mellan Lombards rike och exarkatet Ravenna.

Det Johannes fick veta att den sköka som beskrivs i verserna 1-6, den Romersk Katolska Kyrkan, skulle komma till makten efter de sju regeringsformerna i Romarriket.

Roms Påvar bemyndigades av ÖstRomerska Rikets Kejsare Justinianus år 538, som var ett “kort tidsspann” efter att den siste Romerska kejsaren avlägsnades år 476.

Detta stämmer överens med Paulus varning i 2 Tessalonikerbrevet 2, att undergångens son skulle komma till makten när “återhållaren”, de Romerska kejsarna, försvann.

Paulus och Johannes var tvungna att dölja sitt budskap, eftersom de inte kunde skriva att det Romerska Riket skulle gå under, eftersom det skulle ha inbjudit till mer förföljelse från Rom.

Uppenbarelseboken 17:11 ”Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot fördärvet.

Den Romersk Katolska Kyrkan är den åttonde som kom till makten när det Romerska Riket kollapsade och den sista Romerska Kejsaren försvann år 476.

Påven tog titeln Pontifex Maximus, titeln på de Romerska Kejsarna, som kan spåras tillbaka i olika former till det antika Babylon. De Babyloniska kungarna fungerade som både kung och präst i den hedniska Babyloniska mysteriereligionen.

Som präster bar de titeln “Pontifex Maximus” eller “Högsta Pontiffen”, som betyder “högsta vägfinnare” eller “brobyggare”, som representerar “vägen eller sambandet mellan detta liv och det nästa.” De regerade på Satans tron, vilken är Nimrods tron som “dold gud”.

Uppenbarelseboken 17:12-13 “Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. 13 De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. 

De är desamma som de “tio tårna” av Nebukadnesarens bild i Daniel 2 och de “tio hornen” av det fjärde djuret på Daniel 7.

När den sista Romerska kejsaren försvann år 476, delades Romerska riket i 10 civila riken, de tio kungarna; som sedan bildade Europas nationer, som Italien, Frankrike, Spanien, England, etc.

De regerade som oberoende kungariken en kort tid, men sedan böjde de sig för myndigheten av det lilla hornet i Daniel, som uppstod samtidigt, Roms Påvar.

Uppenbarelseboken 17:14 “De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung.

Dessa tio Kungariken, särskilt Frankrike och Spanien, lydde Påven i förföljelse och dödade de heliga.

Messias har övervunnit dem under den Protestantiska Reformationen, och när Roms Påvar avlägsnades från statliga makten 1798. Och han kommer i slutändan att övervinna dem när han får dem att bli ödelagda.

Uppenbarelseboken 17:15 “Och han sade till mig: “Vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk.

Vatikanen har politiska relationer med nästan alla länder i världen.

Den Romersk Katolska Kyrkan har kyrklig makt över 1,2 miljarder människor, som bor i världens nationer och talar olika språk.

Uppenbarelseboken 17:16-17, “Och de tio hornen du såg och vilddjuret, de ska hata skökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld, 17 för Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och med ett och samma sinne ge sin kungamakt åt vilddjuret tills Guds ord har gått i uppfyllelse.

De tio Europeiska länderna kommer att hata hennes lärdomar, de kommer att lämna (ödelägga) henne, de kommer att ödelägga hennes auktoritet över dem (sluta ge sin makt och styrka) och ta bort hennes makt över deras länder (äta hennes kött).

Med hänvisning till lagen i Tredje Mosebok 21:9, som krävde att en prästs dotter, som agerade hora, skulle brännas på bål, och detta ska förstås bokstavligen som att bränna ner Roms stad, horans säte, med eld.

Uppenbarelseboken 17:18 ”Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden.

Johannes får veta att det är Rom som är den stora staden som regerar över jorden på hans tid.

Idag är Vatikanstaten ett stads-stat, vilket gör det till det minsta landet i världen, som har politiska förbindelser med nästan alla länder.

Presidenter och världsledare som besöker Vatikanstaten böjer sig för Påvens myndighet.

Vatikanstaten kontrollerar stads-staden City of London, vilket är världens ekonomiska centrum; och de kontrollerar stads-staten Washington DC, vilket är världens militära makt.

Stats-städerna, Vatikanstaten (Vatican City), City of London och Washington DC kommer att styra världen i den nya världsordningen New World Order.

Jag respekterar, men är oense om, att Amerika är Babylon. Det styrs av den Romersk Katolska Kyrkans Babyloniska Jesuiter. Här är Uppenbarelseboken 18, med en förklaring.

Uppenbarelseboken 18 beskriver de Romerska Katolska Kyrkans Jesuiter, som kommer att bli förintade av vår Herre.

Uppenbarelseboken 18:1-2 “Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen med stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. 2 Och han ropade med stark röst: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.

Vi vet redan vad Babylon är från Uppenbarelseboken 17, som identifierade Mysteriet Babylon som den Romersk Katolska Kyrkan.

Babylon är metaforen för det Romerska odjuret som Satan har gett befogenhet att kämpa mot Jesus och Hans Kyrka. Heliga Jerusalem är metaforen för Kyrkan som Jesus har bemyndigat.

Uppenbarelseboken 18:3 “Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx“.

Roms Jesuiter, som är odjuret från jorden i Uppenbarelseboken 13, kontrollerar stads-staten Vatikanstaten (Vatican City), som kontrollerar religion; Londons stadsstat (London City), som styr världens finanser; och stads-staten i Washington DC, som kontrollerar världen genom sina underrättelsebyråer och militärer.

Jesuiterna kontrollerar Världsbanken (World Bank), Internationella valutafonden (IMF), International Bank of Settlements, Federal Reserve (FED) och centralbankerna i nästan alla länder i världen, de stora affärsbankerna och finansinstituten. De har gjort företagsledare och landsledare rika genom att betjäna dem.

Uppenbarelseboken 18:4 “Och jag hörde en annan röst från himlen: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Hennes” hänvisar till Skökornas Moder, den avfälliga Antikristna Romersk Katolska Kyrkan, från Uppenbarelseboken 17.

Uppenbarelseboken 18:5-8 “Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. 6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Häll upp dubbelt åt henne i bägaren som hon har blandat. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx, för hon säger i sitt hjärta: Jag tronar som drottning, jag är inte änka och ska aldrig behöva känna någon sorg. Därför ska hennes plågor komma på en och samma dag: död och sorg och svält, och hon ska brännas upp i eld. Mäktig är Herren Gud som har dömt henne.

Uppenbarelseboken 18:9-10 “Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner. 10 Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig.

Uppenbarelseboken 17:18 berättar för oss att den Romersk Katolska Kyrkan är den stora staden “Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden.

Uppenbarelseboken 18:11-14 “Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster, 12 laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor, 13 dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och människors kroppar och själar. 14 Frukten som din själ längtade efter har försvunnit från dig. All lyx och glans har du förlorat, och man ska aldrig mer finna den.

London City ligger på vatten, men det gör sina affärer elektroniskt, eftersom de kontrollerar de stora finansmarknaderna i världen, inklusive människors köp och försäljning. Varje bank har ett centralt kontor där. Och de kontrollerar marknaderna i New York.

Uppenbarelseboken 18:15-16 “Köpmännen som hade handlat med detta och blivit rika genom henne ska stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga: 16 Ve, ve, du stora stad som var klädd i linne, purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor!

Återigen är Babylon den Romersk Katolska Kyrkan, som beskrevs i Uppenbarelseboken 17:4 “Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.

Uppenbarelseboken 18:17-20 “På en enda timme har all denna rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare och sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod de på avstånd 18 och såg röken från den eld där hon brann, och de ropade: Vilken stad var som denna stora stad? 19 Och de strödde jord över sina huvuden och grät och klagade högljutt: Ve, ve över den stora staden där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom! På en enda timme blev den ödelagd. 20 Gläd dig över den, du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter, för Gud har dömt den och gett er upprättelse.

Uppenbarelseboken 18:21-24, “Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: “Så ska Babylon, den stora staden, störtas med våldsam kraft, och man ska aldrig mer finna den. 22 Aldrig mer ska ljudet av harpspelare och sångare och flöjtblåsare och trumpetare höras i dig, och aldrig mer ska hantverkare av olika slag finnas i dig. Aldrig mer ska ljudet av en kvarnsten höras i dig, 23 och aldrig mer ska en lampas sken lysa i dig. Och aldrig mer ska rösten av brudgum och brud höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, för alla folk blev förledda genom din häxkonst. 24 Och i staden fanns blod av profeter och heliga och alla som slaktats på jorden

Detta är samma sten som beskrevs i Daniel 2, vilken kastades på statyns järn/lera fötter, järnet som representerar Rom.

I “henne”, den Romersk Katolska Kyrkan, dödades över 50 miljoner heliga. Utan tvekan p.g.a. Jesuiterna och alla de kontrollerar, är antalet mycket högre.

Om du är i den Katolska Kyrkan, har Jesus kärleksfullt, i Uppenbarelseboken 18:4kallat dig att: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Det finns många goda präster och människor i den Katolska Kyrkan, men Vatikanens ledare, mer specifikt Jesuiterna, har befogenhet från Satan att motsätta sig Kristus.

Kom ut ur henne och känn sann frälsning, vilket är av tro på Guds Lamms, Jesu Kristi gottgörelse för oss.

Om du är en pastor som har undervisat om en framtida enmans antikrist, då har du främjat Jesuiternas bedrägerier, som är från Satan.

Du kommer att dömas för vad du har undervisat din flock. Du kommer att hållas ansvarig för dem som inte känner sanningen, så att de kan förberedas.

Du kommer att hållas ansvarig för att inte kämpa mot antikrist genom kraften i Guds ord.

Vän, kan du se sanningen nu?

Jag ber att du strävar efter sanningen för dig själv, för du kommer att hållas ansvarig inför Herren en dag.

Som en Kristi efterföljare borde du aktivt kämpa mot Antikrist odjuret i kraft av Jesu Ord. Och det bästa sättet för Kyrkan att få framgång är att förstå sanningen om vem fienden är och avslöja dem.

I stället har de flesta Kristna ingen aning om profetisk uppfyllelse, och många bryr sig inte riktigt, eftersom de tror att de kommer att bli uppryckta innan striden blir intensiv.

Som sådana kommer de att fångas oförberedda när prövotiden äger rum, eftersom de kan välja att bevara sina egna liv, snarare än att välja att hedra Herren.

Anklagas inte för att vara en ovis jungfru, som inte har sanningens olja, och inte är beredd när Jesus kommer tillbaka.

Deras egna ord avslöjar vilka de är. Deras dåliga frukt avslöjar vilka de är.

Nästan varje studie på denna webbplats undervisar om bedrägeriet från Jesuiterna, som finns för att avleda skulden från den Romersk Katolska Kyrkan och att lura Kristna.

Pastorer lär dig inte dessa begrepp eftersom Jesuiterna har infiltrerat seminarier och bibelskolor för att korrumpera deras undervisning.

Och ärligt talat, några pastorer är vargar i fårakläder.

Jag ber i Jesu namn att Advokaten smörjer dig med ögonsalva, så att du kan se sanningen.

För att hjälpa dig att vara i rätt stämning i sinne och hjärta, läs vår End Times Deception Introduction. Annars kan ditt kött, din kunskap, din stolthet, få dig att försvara det du tidigare har lärt dig.

Be till den Helige Ande att vara som den bördiga jorden, där sanningen kan slå rot, i stället för den hårda vägen, där Satan kommer och stjäl sanningen.

Nåd till dig och fred från Elohim Fadern och vår Messias!

David Nikao

Print Friendly, PDF & Email